Dr. Sahama Khaliq Shaikh - Thumbay Clinic

Dr. Sahama Khaliq Shaikh

Dr. Sahama Khaliq Shaikh

General Practitioner
GP Services
Location: Kalba, Sharjah